Wordpress Themes

4 – Lekcje angielskiego dla początkujących:

Make czy do

2010/03/29

Make or do
Oba czasowniki oznaczają ‘robić’, jednak używa się ich w róznych sytuacjach. Najlepszą metodą rozróżniania tych czasowników jest zapamiętanie powszechnych wyrażeń, z którymi się ich używa, gdyż pewne słowa występują z ‘make’ a pewne z ‘do. Im więcej czytasz, słuchasz i masz kontaktu z angielskim, tym więcej zapamiętasz:)
ZASADY
1) ‘do’ używamy, aby opisać akcję bez mówienia dokładnie czym ta akcja jest np. I must do it (Muszę to zrobić).
2) ‘do’ używamy, aby mówić o pracy i zawodach np. What do you do? (Czym się zajmujesz?).
3) ‘make’ używamy, aby powiedzieć o budowaniu, konstruowaniu, tworzeniu, produkowaniu itp. np. I make coffee every morning (Każdego ranka robie kawę).

Wyrażenia do zapamiętania

Wyrażenia z make 
make money 
make friends 
make an excuse 
make difference
make a bed 
make sense
make a decision
make up one’s mind 
make noise 
make peace 
make a mess 
make a scene 
make a wish 
make an effort 
make an exception 
make an impression 
make a mistake 
make copies 
make ends meet 
make history 
make happy 
make someone’s day 
make sure 
make the first move 
make a living 

Wyrażenia z do
do the laundry
do someone’s homework
do the shopping
do the same thing
do someone a favour
do a course
do a good/bad job
do business
do the right thing
do a lunch
do this/that
do the dishes

There is/there are

2010/03/11

1. Zastosowanie
Stosujemy do opisywania miejsc, wprowadzania nowej informacji o tym, co się znajduje w danym miejscu
np.
There is a big table in our kitchen
W naszej kuchni jest duży stół
There are twenty students in the classroom
 W klasie jest 20 studentów.
There is a monster in the lake.
W jeziorze jest potwór

Po konstrukcji there is/there are stosujemy ‘a/an’ dla liczby pojedynczej lub określamy ilość (np.one, two, three; some)
There is a book on the table
There are some students in the classroom.

2.  Tworzenie

There is- liczba pojedyncza
There are- liczba mnoga

Pytania do konstrukcji there is/there are tworzymy przez szyk przestawny:

Is there a table in the room?
Czy w pokoju jest stół?
Are there any students in the room?
Czy w pokoju są studenci?

W przypadku pytań przy liczbie pojedynczej używamy ‘a/an’, natomiast do liczby mnogiej ‘any’
 

Przeczenie tworzymy przez dodanie ‘not’ do czasownika is/are:

There isn’t a cinema in my town

W moim mieście nie ma kina

There aren’t any students in the room
W pokoju nie ma studentów

Przy zdaniach przeczących używamy ‘a/an’ dla liczby pojedynczej oraz ‘any’ dla mnogiej

Liczba mnoga rzeczowników

2009/11/25

1. Rzeczowniki regularne- dodajemy –s

dog- dogs                  pencil- pencils                       table- tables                      chair- chairs
2. Rzeczowniki zakończone na s, x, ch or sh- dodajemy –es

boss- bosses                 fox-foxes                 church-churches                      bush-bushes

3. Rzeczowniki zakończone na spółgłoska + y- y zamieniamy na i+es

baby- babies                     secretary- secretaries                                fly- flies

ALE
day- days                    boy-boys
4. Rzeczownik kończy się na-fe: zamień f na v i dodaj –s

knife – knives                         life – lives                                   wife – wives

5. Rzeczownik kończy się na-f: zamień f na v i dodaj –es

half – halves                                                wolf – wolves

6. Rzeczownik kończy się na –o: dodajemy -es

potato- potatoes                                tomato- tomatoes

7. Wyjątki

man – men           woman- women             foot – feet                 child – children                     tooth – teeth                mouse – mice

Dopełniacz saksoński

2009/10/27

Używamy, aby powiedzieć, że coś do kogoś należy (własność, przynależność, posiadanie); do rzeczownika dodajemy apostrof oraz „s” w liczbie pojedynczej, a w liczbie mnogiej tylko apostrof. Najpierw podajemy informację do kogo coś należy a dopiero potem co to jest np.

Helen’s book- książka Heleny 

My sister’s name- imię mojej siostry Tom’s car- samochód Toma

Peter’s car – samochód Piotra

My friends’ house – dom moich przyjaciół

Czas Present Continuous – tworzenie i zastosowanie

2009/09/02

Tworzenie

a)    odmiana czasownika to be w Present Simple
I am                                                               we are
you are                                                          you are
he/she/it is                                                     they are
b)    do czasownika dodajemy końcówkę ing
play + ing- playing
write – writing (pomijamy e)
read – reading
sit- sitting (podwajamy spółgłoskę gdy czasownik jest jednosylabowy i zakończony na samogłoskę a następnie spółgłoskę a zatem: stop – stopping ale sing- singing)

np. I am playing tennis. He is reading a book.

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie ‘not’ do ‘to be':

I am not playing tennis (I’m not playing tennis)
He is not reading a book ( He isn’t reading a book)

Pytania tworzymy poprzez szyk przestawny:

Am I playing tennis?           Is he reading a book?
Yes, I am/ No, I’m not        Yes, he is/ No, he isn’t

2.    Zastosowanie
Present Continuous stosujemy:
a)    kiedy akcja dzieje się teraz (now), w tym momencie (at the moment)
b)    kiedy mówimy o planach na najbliższą przyszłość(skonkretyzowanych): next week – w przyszłym tygodniu; tomorrow – jutro; in a week – za tydzień
Przykłady użycia w zdaniu:
I’m working now.

He is writing a letter at the moment.

What are you doing? I’m learning.

Is she cooking dinner?

I’m going to New York next week.

They are playing football tomorrow.

They are watching TV in the living room.

Czas Present Simple – zastosowanie

2009/08/05

Czasu Present Simple używamy:

1) do ogólnych stałych prawd, praw natury np. The sun rises in the east

2) do stałych sytuacji lub stanów np. They live in Poland. I go to work by bus.

3) z przysłówkami częstotliwości (frequency adverbs): always – zawsze; never – nigdy; often – często; seldom – rzadko; rarely – rzadko; usually – zazwyczaj; sometimes – czasami; from time to time – od czasu do czasu; once a week/month/year – raz w tygodniu/miesiącu/roku; twice a week – dwa razy w tygodniu; three times a week – trzy razy w tygodniu

4) komentarze sportowe np. He scores a goal.

5) Rozkłady jazdy, programy np. The bus leaves at 9.00.

Czasownik have got – mieć

2009/07/29

 1. Zdania twierdzące- zwróć uwagę na 3 osobę l.poj. (he, she, it)

I have got= I’ve got= ja mam

You have got= you’ve got= ty masz

He/she/it  has got= he’s (she’s/it’s) got= on/ona/to ma

We have got= we’ve got= my mamy

You have got= you’ve got= wy macie

They have got= they’ve got= oni/one mają

2. Przeczenia- haven’t got lub hasn’t got

I have not got= I haven’t got = ja nie mam

You have not got= You haven’t got= ty nie masz

He has not got= she hasn’t got= on nie ma

Itd.

3. Pytania- szyk przestawny

Have I got? Czy ja mam?

Have you got? Czy ty masz?

Has she got? Czy ona ma?

Has he got? Czy ona ma?

Itd.

4. Krótkie odpowiedzi

Yes, I have/ No, I haven’t

Yes, you have/ No, you haven’t

Yes, she has/ No, she hasn’t

Itd.

Czas Present Simple – tworzenie

2009/07/23

PRESENT SIMPLE- CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY na przykładzie czasownika to work ( pracować)

1. Zdania twierdzące

wskazówka: w 3os. liczby pojedynczej (he/she/it) dodajemy “s”

I work- ja pracuję                                                                    

you work- ty pracujesz                                    

he/she/it works- on/ona/to pracuje                                     

we work- my pracujemy

you work- wy pracujecie

they work- oni/one pracują

2. Zdania pytające

Aby zadać pytanie używamy słówka posiłkowego: do lub does ( does przy he/she/ it, do w pozostałych osobach)

Do I work? Czy ja pracuję                                       

Do you work? Czy ty pracujesz?                            

Does he/she/it work? Czy on/ona/to pracuje?                              

Do we work? Czy my pracujemy?

Do you work? Czy wy pracujecie?

Do they work? Czy oni/one pracują?

PAMIĘTAJ!!!

W pytaniach w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he/she/it) do czasownika nie dodajemy już „s”

3. Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć do słów do lub does dodajemy not

do+not = don’t    does+not = doesn’t

I do not work ( I don’t work) ja nie pracuję

you do not work (you don’t work) ty nie pracujesz

he/she/it does not work (he/she/it doesn’t work) on/ona/to nie pracuje

we do not work (we don’t work) my nie pracujemy

you do not work (you don’t work) wy nie pracujecie

they do not work (they don’t work) oni/one nie pracują

4. Krótkie odpowiedzi, czyli short answers

używamy  do/does lub don’t/ doesn’t (nie powtarzamy czasownika, odpowiadamy tylko operatorem)

Do you work? Czy ty pracujesz?
– Yes, I do     TAK (ja pracuję)
– No, I don’t   NIE (ja nie pracuję)

Does he work?
– Yes, he does
– No, he doesn’t

Przykładowe zdania w czasie Present Simple

I come from Poland Pochodzę z Polski

She likes chocolate Ona lubi czekoladę

Do you play bridge? Grasz w brydża?

Do you speak English? Mówisz po angielsku?

I don’t understand Nie rozumiem

She doesn’t like school Ona nie lubi szkoły

A B C

2009/07/17

The alphabet – alfabet

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M

N   O   P  Q   R   S   T   U    V   W   X   Y   Z

Literowanie to bardzo przydatna umiejętność np. przy podawaniu nazwiska, nazwy ulicy itp.

Alfabetu można szybko nauczyć się słuchając piosenki. Przykładowe alphabet songs na youtube:

spelling- pisownia, ortografia

to spell – literować

spelling bee – konkurs ortograficzny

How do you spell ‘cat’? Jak się pisze kot?

Could you spell it, please? Czy możesz to przeliterować?

Rodzina – family

2009/07/17

grandparents – dziadkowie

grandmother, grandma – babcia, babunia

grandfather, grandpa –  dziadek, dziadziuś

parents – rodzice

mother, mum, mummy – matka, mama, mamusia

father, dad, daddy – ojciec, tata, tatuś

siblings – rodzeństwo

sister, sis – siostra, siostrzyczka

brother – brat

little sister/brother – młodsza siostra/brat

children – dzieci

son, sonny – syn, synek

daughter – córka

grandchildren – wnuki

grandson – wnuk

granddaughter – wnuczka

godparents – rodzice chrzestni

godmother – matka chrzestna

godfather – ojciec chrzestny

godson/godchild – chrześniak

goddaughter/godchild – chrześniaczka

uncle and aunt – wujostwo

uncle – wujek

aunt/auntie – ciotka, ciocia

cousin – kuzyn/kuzynka